Nem Autoimport ApS, Københovedvej 11, 6630 Rødding, cvr. 42187585

Almindelige forretningsbetingelser
Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået med Nem Autoimport
ApS medmindre andet er udtrykkeligt aftalt i anden aftale eller ordrebekræftelse. Der tages forbehold
for fejl eller tastefejl i oplysninger/priser på hjemmesiden.

1. Ydelserne:
Nem Autoimport ApS leverer ydelser som består i transport af biler, særligt fra Tyskland, Holland, Belgien til et bestemmelsessted i Danmark.
Alle transporter udføres i henhold til gældende lovgivning, særligt CMR loven.
Derudover yder Nem Autoimport ApS ydelser i form af toldsyn og syn af bilen, vurdering og betaling af
afgift, samt indregistrering og levering af bilen.
Ydelserne er nærmere beskrevet nedenfor.

2. Transport:
Kunden er forpligtet til, forinden transporten skal udføres, at sørge for at bilen er købt og betalt, og klar
til afhentning på det aftalte sted og det aftalte tidspunkt.

Kunden skal anvise præcist afhentningssted med gyldig adresse, og kunden skal anvise det tidligste
tidspunkt for afhentning på det aftalte sted, altså hvornår bilen kan være klar. Såfremt bilen ikke er på
det aftalte sted og på det aftalte tidspunkt, er Nem Autoimport ApS berettiget til at ophæve aftalen.

Afhentningsstedet skal være let tilgængeligt til en autotransport, og det skal være muligt uden gene for
andre eller trafikken i øvrigt, at kunne læsse bilen, og forholdene til pålæsning af bilen skal være lovlige. Tidspunktet for afhentning skal være indenfor normal arbejdstid, kl. 08-16, medmindre andet er
aftalt. Nem Autoimport ApS er berettiget til at afvise afhentning, såfremt tidspunkt eller afhentningsstedet ikke opfylder ovennævnte. Såfremt bilen ikke kan afhentes, og det skyldes kundens forhold, er
kunden pligtig at betale den aftalte pris, selvom afhentning ikke kan ske.

Kunden er pligtig til selv forinden afhentning at have godkendt bilen og tjekket denne for evt. fejl eller
mangler, såvel mekaniske som kosmetiske, og Nem Autoimport ApS gennemgår ikke bilen ved afhentning, udover at bilen besigtiges for evt. åbenbare fejl eller mangler der kan konstateres ved afhentningen. Nem Autoimport ApS er således ikke ansvarlig for evt. fejl eller mangler ved bilen, eller
bilens stand i øvrigt ved afhentning.

Kunden er ansvarlig for at bilen er i en transportegnet stand. Bilen skal kunne køre og dreje selv, og
skal kunne betjenes fra førersædet. Bilen må ikke have løse dele der kan falde af under transport, og
bilen må ikke lække væske af nogen art.

Kunden er pligtig at sørge for at evt. dokumenter der er nødvendige for transporten er klar sammen
med bilen, samt evt. dokumenter der hører til bilen ligeledes er klar til afhentning sammen med bilen.
Det er kundens eget ansvar at sikre at alle evt. manualer, servicebog m.m. er i bilen, og Nem Autoimport ApS er ikke ansvarlig for evt. manglende dokumenter, der ikke er i bilen ved afhentning.

Nem Autoimport ApS skal ved afhentning af bilen foretage en hurtig visuel gennemgang af bilen, og
tjekke den for åbenbare synlige fejl eller mangler. Nem Autoimport ApS er ikke forpligtet til at gennemgå bilen nøje for mindre ridser eller stenslag m.m.

Nem Autoimport ApS er forpligtet til under afhentning, transport og aflevering at oplyse kunden om
forhold der har betydning for bilens stand eller aflevering, og Nem Autoimport ApS er forpligtet til at
drage omsorg for at bilen ikke lider skade eller forringelse.

Kunden skal anvise præcist afleveringssted i Danmark med gyldig adresse. Afleveringsstedet skal
være let tilgængeligt til en autotransport, og aflæsning skal kunne ske lovligt, uden gene for andre eller
trafikken, og uden risiko for skade på bilen.
Afleveringstidspunktet skal være aftalt, og skal som udgangspunkt være mellem kl. 08-16, medmindre
andet er aftalt.

Såfremt Nem Autoimport ApS vurderer at afleveringsstedet ikke lever op til ovennævnte, er Nem Autoimport ApS berettiget til at medtage bilen til nærmeste mulige afleveringssted. Kunden afholder evt.
meromkostninger herved, dog maksimalt kr. 1.000 inkl. moms.

Kunden er som udgangspunkt forpligtet til at deltage ved aflevering, enten selv eller ved korrekt meddelt fuldmagt til en anden myndig person. Ved aflevering af bilen gennemgås og besigtiges bilen af
kunden og Nem Autoimport ApS efter gældende standarder.

Såfremt der konstateres evt. skader på bilen der skyldes transporten, registreres disse af begge parter, og der optages behørig fotodokumentation heraf.

Når bilen er besigtiget og evt. skader er registreret udleveres bilen formelt til kunden, og kunden overtager ansvaret for bilen fra dette tidspunkt. Kunden er pligtig at kvittere for modtagelsen af bilen.

Såfremt bilen ikke kan afleveres som aftalt på grund af forhold der tilskrives kunden, er Nem Autoimport ApS berettiget til at nægte udlevering til kunden, samt at medtage bilen og opbevare denne indtil
aflevering kan ske efter aftale. Kunden er ansvarlig for enhver omkostning i forbindelse med manglende aflevering, der skyldes kundens forhold.

Hvis ikke kunden eller anden fuldmægtig kan deltage ved levering, er Nem Autoimport ApS berettiget
til at foretage aflevering ved at stille bilen på det aftalte leveringssted. Nem Autoimport ApS foretager
selv visuelt syn af bilen og dennes stand. Ved biler afleveret før normal åbningstid – forstået som inden kl. 08.00, er kunden forpligtet til at foretage gennemgang af bilen straks det er muligt, og evt. reklamationer skal være modtaget hos Nem Autoimport ApS samme dag inden kl. 09.00. Efter dette
tidspunkt fortaber kunden ret til at reklamere over påståede fejl eller mangler ved bilen, som skyldes
Nem Autoimport ApS’ forhold.

Ved biler hvor aflevering er skete efter normal åbningstid, forstået som kl. 16., er kunden ligeledes
pligtig at syne bilen så snart det er muligt, og evt. reklamationer skal være modtaget hos Nem Autoimport ApS senest kl. 09.00 næstfølgende arbejdsdag. Efter dette tidspunkt fortaber kunden ret til at
reklamere over påståede fejl eller mangler ved bilen, som skyldes Nem Autoimport ApS’ forhold.

Bilen må ikke flyttes eller tages i brug forinden den er synet og evt. reklamation afgivet, og ved reklamation skal Nem Autoimport ApS have mulighed for efterfølgende at besigtige bilen, til konstatering og
vurdering af reklamationen.

Hvis kunden har taget bilen i brug, forinden Nem Autoimport ApS har besigtiget bilen, bortfalder enhver reklamationsret.
Kunden er pligtig at betale fuld pris for den aftalte ydelse, når ydelsen ikke kan leveres, og den manglende ydelse ikke kan leveres på grund af forhold der tilskrives kunden selv.

Enhver form for anerkendt skade må ikke udbedres forinden den er godkendt af Nem Autoimport ApS
og/eller dennes forsikringsselskab.

3. Vurdering af afgift:
Såfremt kunden har anmodet Nem Autoimport ApS om en vurdering af afgift på bilen, fremkommer
Nem Autoimport ApS med en forhåndsvurdering. Kunden er ansvarlig for at fremkomme med de oplysninger og dokumenter der er nødvendige for en forhåndsvurdering, og vurderingen sker på det
grundlag som kunden frembringer. Nem Autoimport ApS er ikke ansvarlig for en vurdering eller virkningen heraf, der skyldes forkerte afgivne eller manglende oplysninger fra kunden.

En forhåndsvurdering er gældende i 30 dage fra den er afgivet. Nem Autoimport ApS har ret til inden
for de nævnte 30 dage at korrigere vurderingen, såfremt der fremkommer nye oplysninger eller grundlaget for vurderingen ændres.

3A. Endelig fastsættelse og betaling af registreringsafgift:
Hvis kunden har valgt endelig fastsættelse af registreringsafgiften, fastsætter Nem Autoimport ApS
denne. Kunden er pligtig at give Nem Autoimport ApS alle nødvendige oplysninger og dokumenter for
den endelige fastsættelse, og fastsættelsen sker på det grundlag kunden fremkommer med.

Når Nem Autoimport ApS har alle relevante oplysninger, vurderer og fastsætter Nem Autoimport ApS
registreringsafgiften. Fastsættelsen sendes til kunden, og kunden modtager samtidig faktura pålydende de omkostninger der er til og forbundet med registreringsafgiften og indregistreringen. Når fakturaen er betalt, værdifastsættes bilen hos Skat, og nummerplader kan afhentes.

Hvis kunden ikke betaler den fremsendte faktura er Nem Autoimport ApS berettiget til at standse arbejdet og ophæve aftalen. Kunden er i så fald forpligtet til at betale et annulleringsgebyr på kr. 3.000
inkl. moms.
Evt. ekspeditionsgebyrer for udlevering af nummerplader afholdes af kunden selv, se dog punkt 5.

4. Toldsyn og syn:
Hvor kunden har valgt at Nem Autoimport ApS skal gennemføre toldsyn og syn, gennemfører Nem
Autoimport ApS på vegne kunden dette.

Nem Autoimport ApS forestår booking af syn/toldsyn, og sørger for at bilen er til rådighed for dette.

Nem Autoimport ApS kan ikke garantere udfaldet af syn eller toldsyn, og det er kundens ansvar, at
bilen er i synsbar stand, med tilstrækkelig og nødvendigt dokumentation.

5. Nummerplader:
Såfremt kunden har bestilt Nem Autoimport ApS til at montere bilen med nummerplader, sørger Nem
Autoimport ApS for at få bilen indregistreret og nummerplader sat på bilen efter gældende regler.

Ved levering af bilen på den af kunden anviste adresse, gælder samme betingelser omkring transport
og levering, som fremgående af afsnittet ovenfor under punkt 2.

Hvis Nem Autoimport ApS er bestilt til at udlevere bilen med nummerplader, er ekspeditionsgebyret til
nummerplader indeholdt i betalingen til Nem Autoimport ApS.

6. Levering:
Nem Autoimport ApS leverer bilen på den af kunden anviste adresse efter gennemførelse af toldsyn/syn, efter samme betingelser, som fremgående af afsnittet ovenfor under punkt 2.

7. Ansvar:
Nem Autoimport ApS er ansvarlig for de skader der ved afleveringssynet er konstateret på bilen, og
som skyldes Nem Autoimport ApS’ forhold.

Nem Autoimport ApS er forsikret for sådanne skader, og enhver opgørelse af skaden og udbetaling af
erstatningssum skal godkendes af Nem Autoimport ApS eller dennes forsikringsselskab.

Det præciseres, at Nem Autoimport ApS ikke er ansvarlig for skader der sker under transporten, som
ikke kan henføres til forhold hos Nem Autoimport ApS, eksempelvis hærværk fra 3. mand, ridser, buler
eller stenslag som er opstået under transporten, som ikke kan henføres til Nem Autoimport ApS’ forhold.

Ved enhver form for betaling eller udbetaling vedr. en skade, gælder dansk rets almindelige regler.

Nem Autoimport ApS er ikke og kan ikke være ansvarlig for evt. følgeskader eller indirekte skader,
som måtte udspringe af skader på den transporterede bil, eller skader der kan henføres til forhold hos
Nem Autoimport ApS. Kunden fraskriver sig derfor ret til enhver form for erstatning for indirekte eller
afledede tab såsom med ikke udtømmende, værdiforringelse, løntab, mistet indtjening eller avance, og
ethvert tab overfor Nem Autoimport ApS kan maksimalt opgøres til anskaffelsessummen på bilen.

Som nævnt ovenfor ved aflevering, overgår risikoen for bilen og skader på denne ved aflevering. Nem
Autoimport ApS er ikke ansvarlig for skader der konstateres efter aflevering.

Kunden er forpligtet at tåle evt. forsinkelse med levering af bilen, medmindre Nem Autoimport ApS har
handlet groft uagtsomt eller forsætligt, og kunden kan ikke fremsætte krav som følge af forsinkelse
med leveringen, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse, og grov uagtsomhed eller forsætlig
forsinkelse fra Nem Autoimport ApS’ side.

Nem Autoimport ApS er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelse som følge af force majeure. Force
Majeure kan blandt andet være; krig, oprør, pandemi, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts,
udløsning af atomenergi og naturkatastrofer (navnlig oversvømmelse, laviner, haglstorme, orkan
m.m.)

8. Fortrydelsesret:
Det præciseres, at der ved bestilling af transport m.m. er tale om en ydelse, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 12, hvorfor der ved indgåelse af aftalen
ikke er nogen fortrydelsesret.

Såfremt kunden måtte fortryde eller alligevel annullere aftalen, er kunden forpligtet til at betale den
fulde aftalte ydelse.

9. Betaling:
Betalingsbetingelser fremgår af fremsendt faktura.

Ved bestilling af ydelse reserveres den aftalte pris på kundens kort, og beløbet trækkes på kundens
kort når ydelsen igangsættes.

Ved for sen betaling beregnes sædvanlig morarente efter rentelovens regler herom.

I de tilfælde, hvor Nem Autoimport ApS skal vurdere og betale afgift, er Nem Autoimport ApS berettiget til at kræve forudbetaling for denne afgift. Såfremt kunden ikke betaler den opkrævede afgift, er
Nem Autoimport ApS berettiget til at stoppe ydelsen, og ophæve aftalen.

10. Tvister:
Enhver tvist der udspringer af en aftale mellem kunden og Nem Autoimport ApS skal først søges løst
ved deltagelse i mediation, og parterne forpligter sig til at deltage heri. Mediator bringes i forslag af
Danske Mediatoradvokater.

Såfremt tvisten ikke løses gennem mediation, er begge parter berettiget til at indbringe tvisten for
domstolene. Værneting er udtrykkeligt aftalt til Retten i Esbjerg, og dansk ret finder anvendelse.

Revideret 20/12-2022